Monday, May 2, 2011

9

9 by vchub
9, a photo by vchub on Flickr.
Via Flickr:
mini Kyiv, Ukraine. Khreschatyk street